ROZWÓJ PLACÓWKI

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach cieszy się zainteresowaniem młodzieży od prawie 60 lat. Przez ten czas wiele się tu zmieniło. Placówka odważnie patrzy w przyszłość i nieustannie się rozwija. Dzięki pozyskanym funduszom dokonano w niej licznych zmian, które objęły m.in.:

 • termomodernizację obiektów przy wykorzystaniu pompy ciepła i ogniw fotowoltaicznych,
 • wyposażenie pracowni do zajęć praktycznej nauki zawodów: technik usług fryzjerskich oraz technik usług i systemów energetyki odnawialnej,
 • doposażenie pracowni do nauki języka angielskiego.

Już wkrótce realizowane będą staże i praktyki zawodowe u pracodawców oraz doradztwo zawodowe dla uczniów. Wzmocnieniu ulegnie współpraca szkoły z firmami w regionie i doposażona zostanie baza dydaktyczna. Wszystko to za sprawą realizacji kolejnych projektów unijnych związanych:

 • z budową nowych pracowni komputerowych,
 • z modernizacją sieci internetowej na terenie placówki,
 • z dodatkowymi zajęciami dydaktyczno-praktycznymi,
 • ze szkoleniami, warsztatami i kursami dla uczniów, takimi jak:
  • 5-dniowe szkolenie wyjazdowe z native-speakerami
  • warsztaty z treningu twórczości metodą eksperymentu
  • kurs ECDL
  • kurs prawa jazdy
  • kurs obsługi wózków widłowych
  • kurs z zakresu zasobooszczędnego budownictwa.

 

OLIMPIADY, KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE

Od wielu lat uczniowie szkoły są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, a także laureatami i finalistami olimpiad i konkursów ogólnopolskich. Bardzo dobre wyniki uzyskiwane na egzaminie maturalnym i zawodowym pozwoliły zdobyć naszej szkole tytuł „Brązowej Szkoły” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanym corocznie przez miesięcznik „Perspektywy”. To dla nas szczególne wyróżnienie i motywacja do dalszej, równie owocnej pracy.

 

OPRÓCZ NAUKI

Dodatkowym atutem naszej szkoły są kluby i koła zainteresowań działające na terenie placówki. Należy wymienić tu: Szkolny Klub Filmowy, Szkolny Klub Europejski, Koło Młodych Ekonomistów, Klub Sportowy „Tempo”, Szkolny Klub Planowania Kariery Zawodowej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Ponadto na terenie zespołu prężnie działa Samorząd Szkolny. Uczniowie zespołu chętnie niosą pomoc innym. Każdego roku w szkole organizowane są akcje charytatywne: Szlachetna paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra grosza, Akcja krwiodawstwa, zbiórka przyborów szkolnych dla świetlicy socjoterapeutycznej i domu dziecka.

 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

W ramach umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Cudzynowicach i firmami zewnętrznymi organizujemy darmowe praktyki zagraniczne dla naszych uczniów. W marcu 2017 uczniowie klasy I, II i III Technikum Agrobiznesu odbyli czterotygodniową praktykę w Grecji. W maju, również do Grecji, na praktykę zawodową wyjeżdża klasa III Technikum Ekonomicznego. W kolejnych latach planujemy zorganizować wyjazdy naszej młodzieży ze wszystkich kierunków kształcenia do innych krajów Unii Europejskiej, tj. w Portugalii, Hiszpanii i Niemiec. Złożyliśmy już w tym celu odpowiedni wniosek. Praktyki te są całkowicie zgodne z programem nauczania w poszczególnych zawodach i stanowią obowiązkowy element kształcenia. Wybierając naszą szkołę, uczniowie mają możliwość odbycia takiej praktyki poza granicami kraju, gdzie dodatkową atrakcją są programy kulturowo – krajoznawcze, a każdy z uczestników niewątpliwie będzie miał szansę zwiększyć swoją umiejętność posługiwania się językiem obcym. Ponadto zyska jedno z najbardziej wartościowych doświadczeń w swoim życiu, co z całą pewnością będzie atutem w odnalezieniu się na rynku pracy. Potwierdzeniem odbycia stażu jest oczywiście uzyskanie stosownego certyfikatu.


 

kilsza o nas