Podejmując naukę w zawodzie technik agrobiznes zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwa żywności a także prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa, rozliczeń podatkowych oraz działalności gospodarczej w sektorze rolno – spożywczym.

Na zajęciach nauczysz się:

 • opracowywać technologie i prowadzić uprawę roślin,
 • planować, organizować i przeprowadzać poszczególne etapy produkcji,
 • planować zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej,
 • prowadzić uprawę roli, siew i sadzenie roślin a także ich pielęgnację oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
 • przeprowadzać okresową kontrolę i ocenę plantacji, w tym plantacji nasiennych w okresie wegetacji,
 • planować i przeprowadzać zbiór roślin,
 • organizować i nadzorować prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
 • obsługiwać i właściwie eksploatować maszyny,
 • prowadzić dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • sporządzać kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzić wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności,
 • wykorzystywać w produkcji roślinnej i zwierzęcej metody ekologiczne,
 • prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • prowadzić działalność gospodarczą, wykorzystując środki z Unii Europejskiej,
 • organizować działalność produkcyjną, logistyczną i handlową dla swojego przedsiębiorstwa,
 • prowadzić rachunkowość przedsiębiorstwa, sporządzać i analizować sprawozdania finansowe.

Chcąc zapewnić właściwe przygotowanie w zakresie kierunku technik agrobiznesu, dysponujemy pracownią multimedialną, która pozwoli Ci pozyskać informacje zawodowe z ogólnodostępnych i aktualnych źródeł, a nowoczesny sprzęt do pracy w rolnictwie – na wykorzystanie wiedzy w praktyce.

 

plan nauczania

 

Technik agrobiznesu - 331402
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie podstawowym
język polski, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym
 biologia i matematyka, fizyka, chemia, geografia, język angielski (do wyboru)
Języki obce nowożytne
język angielski, język niemiecki, język rosyjski
Przedmioty kształcenia zawodowego
teoretyczne  praktyczne
BHP w agrobiznesie Pracownia - produkcja roślinna
Język obcy zawodowy Pracownia - produkcja zwierzęca
Działalność gospodarcza w agrobiznesie Pracownia - technika rolnicza
Produkcja roślinna Pracownia - przetwórstwo żywności
Produkcja zwierzęca Pracownia - organizacja przedsiębiorstwa w agrobiznesie 
Technika w rolnictwie  
Przetwórstwo żywności  
Rachunkowość w agrobiznesie i rozliczenia podatkowe  

 

Kwalifikacje

Ucząc się w zawodzie Technik agrobiznesu masz możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

w ramach której uczeń będzie:

 • prowadził produkcję roślinną,
 • prowadził produkcję zwierzęcą,
 • obsługiwał środki techniczne stosowane w rolnictwie.

R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

w ramach której uczeń będzie:

 • prowadził działalność gospodarczą w agrobiznesie,
 • planował przetwórstwo żywności,
 • prowadził rachunkowość i rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa w agrobiznesie. 

 

Osiągnięcia 

 

Dla uczniów technikum agrobiznesu organizujemy liczne wycieczki przedmiotowe np.: do stadniny koni w Michałowie, Browaru Żywiec, okolicznych gospodarstw rolnych w Ksanach, Kocinie oraz Bejscach. Dzięki współpracy szkoły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej, nasi uczniowie, mogą uzyskać wsparcie i pomoc w prowadzeniu własnego gospodarstwa.

Co roku uczniowie Technikum Agrobiznesu z naszej szkoły odnoszą sukcesy w ogólnopolskim konkursie „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”, uzyskując indeksy na wszystkie uczelnie rolnicze w Polsce. Ponadto mogą oni sprawdzić również swoją wiedzę w Olimpiadzie BHP w rolnictwie.

 

Możliwości zatrudnienia

 

 Absolwent Technikum Agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji R.3, R.6 oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rolnik.

Po ukończeniu Technikum Agrobiznesu będziesz mógł kontynuować naukę na studiach licencjackich lub magisterskich na kierunkach, m.in.:

 • ochrona środowiska,
 • biogospodarka,
 • zarządzanie,
 • ekonomia,
 • rolnictwo,
 • ekonomika agrobiznesu.

Technik agrobiznesu to zawód, który pozwoli Ci w sposób kreatywny i przedsiębiorczy dokonywać modernizacji we własnym gospodarstwie, a tym samym zmieniać wizerunek współczesnej wsi.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł:

 • prowadzić gospodarstwo rolne i agroturystyczne,
 • organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy,
 • prowadzić własną produkcję gospodarczą,
 • podjąć pracę w sektorze przetwórstwa żywności, sektorze państwowym, firmach handlowych i usługowych oraz biurach Agencji Rolnych,
 • obsługiwać ruch turystyczny na wsi,
 • organizować przetwórstwo spożywcze i usługi techniczne na wsi,
 • zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych.
klisza agro