Technik architektury krajobrazu to kierunek dla tych osób, które kochają przyrodę i chcą zmieniać otaczającą ich rzeczywistość. U nas zdobędziesz umiejętności z zakresu projektowania, kosztorysowania i wykonywania zarówno przydomowych ogrodów, jak i miejskich obszarów zielonych.

Na zajęciach nauczysz się:

 • wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu,
 • sporządzać plany sytuacyjno-wysokościowe,
 • wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni,
 • rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy,
 • charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni,
 • rozpoznawać gatunki roślin oraz typu i rodzaje gleb,
 • charakteryzować typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne,
 • przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu,
 • pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne,
 • sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne,
 • zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe,
 • wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej,
 • dobierać rośliny, naczynia, materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne,
 • stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie,
 • sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni.

Nasza szkoła zapewnia uczniom Technikum Architektury Krajobrazu nowoczesny park maszynowy i pracownię multimedialną, aby profesjonalnie rozwijać ich uzdolnienia i właściwie przygotowywać do bezpośredniego wejścia na rynek pracy.

 

plan nauczania

 

Technik 
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie podstawowym
język polski, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym
biologia i geografia, matematyka, fizyka, chemia, język angielski (do wyboru)
Języki obce nowożytne
język angielski, język niemiecki, język rosyjski
Przedmioty kształcenia zawodowego
teoretyczne  praktyczne
Ochrona i kształtowanie krajobrazu Projekty obiektów architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne Prace w obiektach architektury krajobrazu
Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu  
Podstawy projektowania architektury krajobrazu  
Eksploatacja maszyn, urządzeń i pojazdów  

 

Kwalifikacje

 

Ucząc się w zawodzie Technik architektury krajobrazu masz możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

w ramach której uczeń będzie:

 • przygotowywał rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu,
 • wykonywał i pielęgnował roślinne obiekty architektury krajobrazu.

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

w ramach której uczeń będzie:

 • kształtował i projektował obiekty małej architektury krajobrazu,
 • urządzał i konserwował obiekty małej architektury krajobrazu.

 

Osiągnięcia 

 

Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu mają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez wykonywanie prac konkursowych, projektów terenów zieleni, przygotowanie stoisk z racji uroczystości oraz zagospodarowanie terenu przy obiektach użyteczności publicznej (budynek Sądu Rejonowego i pływalnia w Kazimierzy Wielkiej).

Dla uatrakcyjnienia zajęć organizujemy wyjazdy edukacyjne do:

 • ogrodu japońskiego we Wrocławiu,
 • ogrodu botanicznego w Krakowie,
 • grodu biblijnego w Proszowicach,
 • ogrodu „ Na Rozstajach” w Młodzawach,

a także współpracujemy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Jako absolwent Technikum Architektury Krajobrazu będziesz posiadał wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci podjęcie studiów wyższych na kierunkach:

 • architektura krajobrazu,
 • gospodarka przestrzenna,
 • ochrona środowiska,
 • ogrodnictwo,
 • sztuka ogrodowa.

Technik architektury krajobrazu to zawód poszukiwany na europejskich rynkach pracy, ponieważ wszelkie inwestycje, nowe budowy i remonty muszą być przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów w zakresie poszanowania przyrody.

Dzięki posiadanym umiejętnościom możesz pracować w:

 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni,
 • instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe),
 • wydziałach architektury samorządów terytorialnych,
 • szkolnictwie wyższym

a także prowadzić własną działalność w branży związanej z projektowaniem i pielęgnacją terenów zielonych, elementów krajobrazu oraz projektowaniem wnętrz i układaniem kompozycji kwiatowych ( florysta).

klisza tak