Kształcąc się w zawodzie technik ekonomista przygotujesz się do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Tu zdobędziesz umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia rachunkowości, poznasz tajniki nauk ekonomicznych.

Na zajęciach nauczysz się:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi;
 • obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać dane;
 • porządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • posługiwać się technicznymi urządzeniami biurowymi;
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze;
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych;
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej;
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej;
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Aby zapewnić właściwe przygotowanie do tego zawodu, oferujemy naukę w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz posiadających programy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe ( program Insert GT).

Ponadto organizujemy ciekawe wycieczki przedmiotowe (Narodowy Bank Polski Warszawa) oraz wyjazdy na szkolenia i wykłady edukacyjne z zakresu ekonomii (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)

Każdego roku uczniowie Technikum Ekonomicznego otrzymują za wysokie wyniki w nauce stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz uzyskują tytuły laureatów i finalistów olimpiad:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

 

plan nauczania

 

Technik ekonomista - 331403
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie podstawowym
język polski, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, chemia, biologia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z wychowawcą, religia
Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane w zakresie rozszerzonym
matematyka i geografia, język angielski, fizyka, biologia, chemia (do wyboru)
Języki obce nowożytne
język angielski, język niemiecki, język rosyjski
Przedmioty kształcenia zawodowego
teoretyczne  praktyczne
BHP Pracownia ekonomiczna
Działalność ekonomiczna Pracownia rachunkowości i analizy finansowej
Planowanie i sprawozdawczość w organizacji Pracownia zawodowa
Rachunkowość i analiza finansowa  
Język obcy zawodowy  

 

Kwalifikacje

 

Ucząc się w zawodzie Technik ekonomista masz możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

w ramach której uczeń będzie:

 • organizował działalność gospodarczą i obliczał podatki,
 • prowadził sprawy kadrowo - płacowe,
 • sporządzał plany, analizy i sprawozdania.

A.36 Prowadzenie rachunkowości

w ramach której uczeń będzie:

 • dokumentował i ewidencjonował operacje gospodarcze,
 • prowadził i rozliczał inwentaryzację,
 • sporządzał sprawozdania finansowe i przeprowadzał analizy finansowe.

 

Osiągnięcia 

 

Dla uczniów Technikum Ekonomicznego organizujemy ciekawe wycieczki przedmiotowe (Narodowy Bank Polski Warszawa) oraz wyjazdy na szkolenia i wykłady edukacyjne z zakresu ekonomii (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach).

Każdego roku uczniowie Technikum Ekonomicznego otrzymują za wysokie wyniki w nauce stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz uzyskują tytuły laureatów i finalistów olimpiad:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwent Technikum Ekonomicznego po potwierdzeniu kwalifikacji A.35, A.36 oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rachunkowości.

Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego będziesz miał solidne podstawy do dalszego kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich na kierunkach:

 • ekonomia,
 • finanse,
 • bankowość,
 • zarządzanie marketingowe,
 • prawo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • doradztwo podatkowe,
 • business management.

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy, który stwarza różnorodne szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwią Ci założenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Możesz pracować w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej
 • bankach;
 • urzędach skarbowych;
 • instytucjach ubezpieczeniowych;
 • biurach rachunkowych;
 • jednostkach samorządu terytorialnego;
 • agencjach celnych;
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • firmach usługowych i handlowych.
klisza te